* જે મહિનાનું પેપર વાંચવું અથવા ડાઉનલોડ કરવું હોય તે મહિના પર ક્લિક કરો એટલે તારીખ વાઈઝ ફાઈલ ખુલશે, તેમાં જે - તે તારીખ પર ક્લિક કરવાથી તે તારીખનું પેપર ખુલશે.