જામનગર તા. ૭,  સરકારી હોસ્પિટલમાં લેબ ટેકનીશીયન અને લેબ આસિસ્ટન્ટ તરીકે ફરજ બજાવનાર કર્મચારીને ફિક્સ પગાર નો સમયગાળો પુરા થયા છતા કાયમી કરવામાં નહી આવતા આજે મેડિકલ કોલેજના ડીન ને આવેદનપત્ર પાઠવાયું હતું જેમાં જણાવ્યા મુજબ દસ દિવસ પછી સામૂહિક હડતાલ ઉપર જવા નિન ચીમકી પણ આપવામાં આવી હતી.

   રાજ્ય સરકાર દ્વારા લેબ ટેકનીશીયન અને લેબ આસિસ્ટન્ટ ( વર્ગ -૩ ) ની  ભરતી કરવામાં આવી હતી. વર્ષ ૨૦૧૩ માં પાંચ વર્ષના ફિક્સ પગાર થી આ ભરતી માં નિમણુંક  આપવા માં  આવી હતી. જેનો સમયગાળો પૂરો થઈ ગયો હોવા છતાં નિયમિત પગાર ના અને કાયમી ના હુકમો આજદિન સુધી આપવામાં આવ્યા નથી .જ્યારે આ સાથે જ એક્સ રે ટેકનિશિયન અને ફાર્મસીસ્ટ  ની ભરતી માં નિમણૂક પામનાર ને કાયમી ના હુકમ આપી  દેવામાં આવ્યા છે.

    આ મુદ્દે આજે જામનગરમાં લેબ ટેકનીશીયન અને લેબ આસિસ્ટન્ટ દ્વારા મેડિકલ કોલેજના ડીન ને આવેદનપત્ર પાઠવાયું હતું અને જો દસ દિવસમાં યોગ્ય નિર્ણય લેવામાં નહીં આવે તો આગામી તારીખ ૧૭  મે થી સામૂહિક હડતાલ ઉપર જવા ની ચીમકી આપવા માં આવી હતી.