જામનગર મોર્નિંગ - ભાવનગર (રીપોર્ટર: ફીરોઝ સેલોત)  

તાલુકા કક્ષાનો ફેબ્રુઆરી-૨૦૨૩ નો તાલુકા ફરિયાદ નિવારણ કાર્યક્રમ આગામી તા.૨૨/૦૨/૨૦૨૩ ના રોજ સંબંધિત મામલતદાર કચેરી ખાતે યોજાનાર છે. જેમા જિલ્લા કલેક્ટર ભાવનગર(ગ્રામ્ય) ખાતે, જિલ્લા વિકાસ અધિકારી ઘોઘા તાલુકા ખાતે તેમજ પોલીસ અધિક્ષક મહુવા તાલુકાના તાલુકા સ્વાગત કાર્યક્રમમા ઉપસ્થિત રહેશે. તેમજ અન્ય તાલુકા સ્વાગત કાર્યક્રમનુ વર્ગ-૧ના અધિકારીઓ સંચાલન કરશે અને લોકોના પ્રશ્નો રૂબરૂ સાંભળી નિરાકરણ લાવશે. આ તાલુકા કક્ષાના સ્વાગત કાર્યક્રમમાં સર્વિસ મેટર, નીતિવિષયક, કોર્ટ મેટર તથા સામૂહિક પ્રશ્નો સિવાયનાં પડતર પ્રશ્નો/રજુઆત અંગેની અરજીઓ સંબંધિત તાલુકા મામલતદાર કચેરીએ તથા ગ્રામ્ય કક્ષાએ સંબંધિત તલાટી કમ મંત્રીશ્રીને રજુ કરવા નિવાસી અધિક કલેક્ટર ભાવનગરની યાદીમાં જણાવવામાં આવેલ છે.