જામનગર મોર્નિંગ -  જામનગર તા.૧૧ : જામનગર ભાજપ પરિવારે જામનગર જીલ્લા પંચાયતની સીટના ઉમેદવાર જાહેર કર્યા છે જેની વિગત નીચે મુજબ છે.

જામનગર ભાજપ દ્વારા સિક્કા નગરપાલિકાના ઉમેદવાર જાહેર કર્યા છે જેની વિગત નીચે મુજબ છે.