જામનગર મોર્નિંગ - ગુજરાત 

ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા ધોરણ 10 અને ધોરણ 12 બોર્ડની પરીક્ષાનો કાર્યક્રમ જાહેર કરી દેવામાં આવ્યો છે. ધોરણ 10 અને 12 બોર્ડની પરીક્ષા 14 માર્ચથી શરૂ થશે. તો ધોરણ 12 સાયન્સની પરીક્ષા પણ 14 માર્ચથી શરૂ થશે. ધોરણ 10ની પરીક્ષા 28 માર્ચના રોજ પૂર્ણ થશે. જ્યારે ધોરણ 12 સામાન્ય પ્રવાહની પરીક્ષા 28 માર્ચ અને ધોરણ 12 સાયન્સની પરીક્ષા 25 માર્ચે પૂરી થશે.

ધોરણ 10ની પરીક્ષાનો કાર્યક્રમ

ધોરણ 10ની પરીક્ષા સવારે 10 કલાકે શરૂ થશે અને બપોરે 1.15 કલાક સુધી ચાલશે. 14 માર્ચે પ્રથમ ભાષાનું પેપર હશે. ત્યારબાદ 16 માર્ચે સ્ટાન્ડર્ડ ગણિત, 17 માર્ચે બેસિક ગણિતની પરીક્ષા લેવાશે. 20 માર્ચે વિજ્ઞાન, 23 માર્ચે સામાજિક વિજ્ઞાન, 25 માર્ચે અંગ્રેજી (દ્વિતીય ભાષા) અને 27 માર્ચે ગુજરાતી (દ્વિતીય ભાષા) ની પરીક્ષા લેવાશે. 28 માર્ચે ઓપ્શનલ વિષયની પરીક્ષા લેવાશે.

ધોરણ 12 સાયન્સની પરીક્ષાનો કાર્યક્રમ

ધોરણ 12 સાયન્સની પરીક્ષાનો સમય બપોરે 3થી સાંજે 6.30 કલાક સુધી રાખવામાં આવ્યો છે. 14 માર્ચે ભૌતિક વિજ્ઞાન, 16 માર્ચે રસાયણ વિજ્ઞાન, 18 માર્ચે જીવ વિજ્ઞાન અને 20 માર્ચે ગણિતની પરીક્ષા લેવાશે. ત્યારબાદ 23 માર્ચે અંગ્રેજી (પ્રથમ અને દ્વીતિય ભાષા) અને 25 માર્ચે પ્રથમ ભાષા સહિત અન્ય વૈકલ્પિક વિષયોની પરીક્ષા લેવાશે.

ધોરણ 10નું ટાઈમ ટેબલ

14 માર્ચ- ગુજરાતી

16 માર્ચ- સ્ટાન્ડર્ડ ગણિત

17 માર્ચ- બેઝિક ગણિત

20 માર્ચ- વિજ્ઞાન

23 માર્ચ- સામાજિક વિજ્ઞાન

25 માર્ચ- અંગ્રેજી

27 માર્ચ- ગુજરાતી(દ્વિતીય ભાષા)

28 માર્ચ- સંસ્કૃત/ હિન્દી​

12 સામાન્ય પ્રવાહનું ટાઈમ ટેબલ

14 માર્ચ- નામના મૂળતત્વ

15 માર્ચ- તત્વ જ્ઞાન

16 માર્ચ- આંકડાશાસ્ત્ર

17 માર્ચ- અર્થશાસ્ત્ર

20 માર્ચ- વાણિજ્ય વ્યવસ્થા

21 માર્ચ-ગુજરાતી( દ્વિતીય ભાષા)

24 માર્ચ- ગુજરાતી ( પ્રથમ ભાષા)

25 માર્ચ- હિન્દી

27 માર્ચ- કોમ્પ્યુટર

28 માર્ચ- સંસ્કૃત

29 માર્ચ- સમાજ શાસ્ત્ર

12 સાયન્સ પ્રવાહનું ટાઈમ ટેબલ

14 માર્ચ-ભૌતિક વિજ્ઞાન

16 માર્ચ- રસાયણ વિજ્ઞાન

18 માર્ચ- જીવ વિજ્ઞાન

20 માર્ચ- ગણિત

23 માર્ચ- અંગ્રેજી( દ્વિતીય ભાષા)

25 માર્ચ- કોમ્પ્યુટર